Boris Koshelokhov: Chronicle


Boris Koshelokhov: Two Highways


Anna Nova Gallery, 2012


edited by Nick Teplov, Anna Pushina, Thomas Campbell
concept, design, photography & pre-press by Nick Teplov
painting and graphics by Boris Koshelokhov